• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก

ด่วน!!!  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ในแต่ละระดับการสอบ ภายในประเทศไทย รอบตุลาคม ๒๕๕๗
(ระดับ AP ประกาศแค่อันดับ ๑ เท่านั้นเนื่องจากมีผู้สอบผ่านไม่ถึง ๑๐ คน)

ระดับ ๑: IP
1st   นายธนา พงษ์กิตติหล้า  [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]
2nd  นายโพพิง ทองศรีจันทร์  [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]
3rd  นายภัทราวุฒิ แสงศิริ  [สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย]

ระดับ ๒: FE
1st   นายกฤษณ์ พันธ์พฤกษ์  [NECTEC]
2nd  นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต  [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
3rd  นายเศรณี แสงบุญ  [กรมธุรกิจพลังงาน]

ระดับ ๓: AP
1st  นางสาววรพร ปุณยกนก  [บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด]

สำหรับรายชื่อผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกในแต่ละระดับ ภายในกลุ่มประเทศ ITPEC

ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย

สามารถดูลิงค์ ITPEC HP 

http://www.itpec.org/

มีรายชื่อดังนี้

ระดับ IP  [อันดับ ๒ มี ๒ คนเนื่องจากได้คะแนนเท่ากัน]
1st   Mr. Thana Pongkittilar  [Thailand]
2nd  Mr. Poeping Thongsrichan  [Thailand]
2nd  Mr. Lance Paolo Aldeosa  [Philippines]

ระดับ FE
1st   Mr. Eugene Alvin S. Villar  [Philippines]
2nd  Ms. Vanessa D. Gonzales [Philippines]
3rd  Mr. Roland Nicholad Gabriel E. Carlos  [Philippines]

ระดับ AP
1st   Mr. Edsel Conrado V. Sabulao [Philippines]
2nd  Mr. Herschel Clyde O. Baring [Philippines]
3rd  Miss Woraporn Poonyakanok  [Thailand]

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที [ITPE] สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture Masterclass รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "Enterprise Architecture Masterclass รุ่นที่ 2"  อบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ พร้อมสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันในระดับสากล การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและฝึกการสร้าง Roadmap ขององค์กรตามแนวทาง EA เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

Read more...

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสำรวจข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2557 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการเปิดรับข่าวสารและความสนใจของประชาชนที่มีต่อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ นิยามของ “ข่าวดัง” คือ ข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อออนไลน์ และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในการเปิดรับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ
 
เริ่มตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2557

ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัล Power Bank จำนวน 5 รางวัล และเสื้อยืดรายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. จำนวน 100 ตัว ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล คลิ๊กที่นี่

KBank เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตรอบรมของ NSTDA Academy

         

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม  หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดการอบรมหลักสูตร Microsoft Office จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร Microsoft Office Access  2) หลักสูตร  Microsoft Office Excel  และ 3) หลักสูตร  Microsoft Office PowerPoint ให้แก่บุคลากรในฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น   37 คน   เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2557 ที่ผ่านมา   

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2557 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 202 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,183 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 16 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 46 คน จากผู้เข้าสอบ 228 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 154 คน จากผู้เข้าสอบ 939 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 26 พ.ย.57)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ข่าวดี!!!  เฉพาะรอบตุลาคม 57  IPA ประเทศญี่ปุ่น ได้มีมติที่ประชุม พิจารณาเกณฑ์ในการ

     สอบผ่าน ของระดับ IP คือ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และคะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้อง

    ไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากครั้งนี้ข้อสอบมีความเข้มข้นสูง

    ปกติแล้วเกณฑ์คะแนนรวมในการสอบผ่านของระดับ IP อยู่ที่ 50%-60%

    โดยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสทช. จำนวน 10 รุ่น

         ตามที่สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-House Training) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 1,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคมที่ผ่านมานั้น         

         จากผลการสอบประเมินที่นำมาวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ สถาบันฯ จึงได้รับมอบหมายต่อเนื่องให้จัดการอบรมหลักสูตรความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ในปี 2557 นี้ จำนวน 10 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน กสทช.ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป