• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

KBank เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตรอบรมของ NSTDA Academy

         

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม  หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดการอบรมหลักสูตร Microsoft Office จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร Microsoft Office Access  2) หลักสูตร  Microsoft Office Excel  และ 3) หลักสูตร  Microsoft Office PowerPoint ให้แก่บุคลากรในฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น   37 คน   เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2557 ที่ผ่านมา   

 

 

 

      

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2557 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 202 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,183 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 16 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 46 คน จากผู้เข้าสอบ 228 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 154 คน จากผู้เข้าสอบ 939 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 26 พ.ย.57)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ข่าวดี!!!  เฉพาะรอบตุลาคม 57  IPA ประเทศญี่ปุ่น ได้มีมติที่ประชุม พิจารณาเกณฑ์ในการ

     สอบผ่าน ของระดับ IP คือ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และคะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้อง

    ไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากครั้งนี้ข้อสอบมีความเข้มข้นสูง

    ปกติแล้วเกณฑ์คะแนนรวมในการสอบผ่านของระดับ IP อยู่ที่ 50%-60%

    โดยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสทช. จำนวน 10 รุ่น

         ตามที่สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-House Training) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 1,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคมที่ผ่านมานั้น         

         จากผลการสอบประเมินที่นำมาวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ สถาบันฯ จึงได้รับมอบหมายต่อเนื่องให้จัดการอบรมหลักสูตรความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ในปี 2557 นี้ จำนวน 10 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน กสทช.ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read more...

สวทช. ร่วมกับ กระทรวงวิทย์ฯ ประเดิมเปิดโต๊ะเสวนาคุยกัน...ฉันท์วิทย์ "Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้"

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จัดเวทีเสวนาความคิดชาววิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ"Digital Economy:  รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้"  ซึ่งนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ด้าน ว. ท. และ น. มาเล่าสู่ให้กับสื่อมวลชน แขนงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะนำประเด็นที่น่าสนใจในกระแสสังคมอันเป็นประโยชน์ มาเสวนาในแต่ละครั้ง ณ ห้องโถงอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา

Read more...

เรียนรู้องค์กรที่เป็นเลิศ: นวัตกรรมไวกิ้ง ในพิกัด “VINNOVA”

     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (FTPI) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดทำโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสวีเดน (Study Visit Business Excellence through Innovation in Sweden) ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2557 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรมและการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำของประเทศสวีเดนที่มีการบริหาร จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ (Business Excellence) มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ทางโครงการพาไปศึกษาดูงานคือ VINNOVA

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

      เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 37 ท่าน

     หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น TGO’s Registered Validation and Verification Body ของ อบก. เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักการ เกณฑ์และวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. ได้รับทราบรายละเอียดเอกสารที่ใช้สำหรับการขอขึ้นทะเบียน CFO ตามรูปแบบของ อบก. และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเข้มข้น

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป