• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร “ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดอบรมหลักสูตร“ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากภาคการศึกษา และภาคเอกชน จำนวน 21 คน 13 หน่วยงาน ณ ห้อง 307 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

          การจัดอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การอัด การฉีดขึ้นรูป และการวิเคราะห์ ทดสอบชิ้นงานโลหะผง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

Read more...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
 ให้กับเจ้าหน้าที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
 ณ ห้องฝึกอบรม 233 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ใกล้สวนรถไฟ

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ให้เกียรติในการเปิดอบรมรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้คือ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร” มีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก สามารถสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซักซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้NSTDA Academy จัดประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ จัดประชุมเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมมากที่สุด

        หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        - ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ในประเทศไทย

        - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ลักษณะและประเภทของการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลักษณะงานแต่ละประเภท การพิจารณาองค์ประกอบและตัวแปรในการใช้งานสำหรับแต่ละลักษณะงานหรือแต่ละอุตสาหกรรม

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร ”การบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (Data Center Holistic Approach: DCH)”

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ”การบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (Data Center Holistic Approach: DCH)” ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน
          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Datacenter) เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต มาตรฐานศูนย์ข้อมูลของไทยและต่างประเทศ การเลือกระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) ที่เหมาะสมกับธุรกรรม (Business Transaction) ขององค์กร การวิเคราะห์ข้อจำกัดในการลงทุน ความเสี่ยงและผลกระทบในระยะยาว พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลตัวอย่างของบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 2 (Carbon Footprint for Organization: CF02)  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงเปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การจัดเตรียมระบบและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ITILเวอร์ชั่น 3 เพื่อการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ หลักสูตรแรกที่เน้นการฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากถึง 5 Workshop ตามโดเมนหลักของ ITIL ได้แก่ Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations และ Continual Service Improvement เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำกระบวนการของแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปปรับใช้งานได้จริงกับองค์กรของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ซอฟต์แวร์บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานและสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ITIL

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป