• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy เปิดอบรมหลักสูตร “Digital Marketing: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (Digital Marketing: Know its nature and use effectively: DIM2)"

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Digital Marketing: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (Digital Marketing: Know its nature and use effectively: DIM2)” ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชนรวม 98 ท่าน
        หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเทรนด์ใหม่ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ทั้งในหลักการและทักษะที่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการทำกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างและบริหารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “นายกาฝาก (@kafaak)” บล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยี นักเขียนและวิทยากรด้านเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และการตลาดประชาสัมพันธ์ และคุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย (@charathbank) หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th

Read more...

ITSS/ITPE: Skill Standards for IT Professionals

ITSS/ITPE

ATCI และ สวทช.มีความยินดีแจ้งให้ท่านทราบว่า จะมีการสัมมนาและ workshop ด้านมาตรฐานทักษะ IT และการสอบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรมหาชนของประเทศญี่ปุ่น ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนี้คือ HIDA ซึ่งเป็นสมาคมมหาชนของประเทศญี่ปุ่น ATCI สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน IT เช่นเดียวกับ สวทช. IPA และ METI มาตรฐานทักษะนี้ (ITSS) และการสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ITPE) สามารถวัดทักษะสำหรับคนทำงานด้าน IT ได้อย่างเป็นระบบ และมีการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบเอเชียอย่างกว้างขวาง ทั้งการสัมมนาและ workshop จะจัดขึ้นตามกำหนดการด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B84jQGpm2LcdcDYxRjJqRDVnMms/view?usp=sharing

กรุณากรอกใบสมัครในไฟล์จาก URL ด้านล่างนี้ และส่งกลับไปในรูปแบบของ Excel file ที่ HIDA (e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ภายในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘
http://www.nstdaacademy.com/nacupload/files/Application-Form-via-NSTDA.xlsx
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่ กำหนดแล้ว

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วม workshop จะต้องสมัครเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
มีอาหารกลางวันเตรียมไว้ให้เฉพาะผู้เข้าร่วม workshop และมีของว่างบริการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและ workshop ในช่วงเวลาพัก

หมายเหตุ: ITSS คือ Skill Standard for IT Professionals, ITPE คือ IT Professionals Examination, HIDA คือ The Overseas Human Resource and Industry Development Association, สวทช. คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, IPA คือ Information-technology Promotion Agency และ METI คือ Ministry of Economy, Trade and Industry

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร Business Process Improvement ให้แก่ Mizuho Bank

  

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ  จัดการอบรมหลักสูตร Business Process Improvement  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน banking operation, Admin, IT และ  Sales & Marketing  จำนวน 25 คน  เพื่อศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ  การใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการเงินการธนาคาร   โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม  ณ ห้องอบรม ชั้น 18 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 

 

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่ UNILAB PHARMACEUTICALS CO.,LTD.

         

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากบริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด  จัดการอบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010 Function and Database  ให้แก่ผู้ปฏิบัติการด้าน  Production, Warehouse, Planning & Inventary control, Marketing and Accounting จำนวน 12 คน  เพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้เครื่องมือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  และนำมาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ณ อาคารโรงงาน ตึก W/H อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่  26-27  พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2557  ที่ผ่านมา

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก

ด่วน!!!  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ในแต่ละระดับการสอบ ภายในประเทศไทย รอบตุลาคม ๒๕๕๗
(ระดับ AP ประกาศแค่อันดับ ๑ เท่านั้นเนื่องจากมีผู้สอบผ่านไม่ถึง ๑๐ คน)

ระดับ ๑: IP
1st   นายธนา พงษ์กิตติหล้า  [การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]
2nd  นายโพพิง ทองศรีจันทร์  [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]
3rd  นายภัทราวุฒิ แสงศิริ  [สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย]

ระดับ ๒: FE
1st   นายกฤษณ์ พันธ์พฤกษ์  [NECTEC]
2nd  นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต  [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
3rd  นายเศรณี แสงบุญ  [กรมธุรกิจพลังงาน]

ระดับ ๓: AP
1st  นางสาววรพร ปุณยกนก  [บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด]

สำหรับรายชื่อผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกในแต่ละระดับ ภายในกลุ่มประเทศ ITPEC

ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย

สามารถดูลิงค์ ITPEC HP 

http://www.itpec.org/

มีรายชื่อดังนี้

ระดับ IP  [อันดับ ๒ มี ๒ คนเนื่องจากได้คะแนนเท่ากัน]
1st   Mr. Thana Pongkittilar  [Thailand]
2nd  Mr. Poeping Thongsrichan  [Thailand]
2nd  Mr. Lance Paolo Aldeosa  [Philippines]

ระดับ FE
1st   Mr. Eugene Alvin S. Villar  [Philippines]
2nd  Ms. Vanessa D. Gonzales [Philippines]
3rd  Mr. Roland Nicholad Gabriel E. Carlos  [Philippines]

ระดับ AP
1st   Mr. Edsel Conrado V. Sabulao [Philippines]
2nd  Mr. Herschel Clyde O. Baring [Philippines]
3rd  Miss Woraporn Poonyakanok  [Thailand]

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที [ITPE] สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture Masterclass รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "Enterprise Architecture Masterclass รุ่นที่ 2"  อบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ พร้อมสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันในระดับสากล การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและฝึกการสร้าง Roadmap ขององค์กรตามแนวทาง EA เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป