• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

           NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 "คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ"

            โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม การนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนอย่างล้นหลาม โดยวิทยากร จากบริษัท infographic Thailand  อบรมระหว่างวันที่ 18 -19 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 621 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,302 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 12 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 10 คน จากผู้เข้าสอบ 140 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 610 คน จากผู้เข้าสอบ 1,140 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 25 พ.ย.58)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 จำนวน 50 คน จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

           สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302,304 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร PowerPoint ให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

          เมือวันที่  13-14  ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้งานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร PowerPoint Advanced Presentation & Techniques (PowerPoint สุดยอดเทคนิคการนำเสนออย่างไรให้กระชากใจผู้ชม) ให้แก่ข้าราชการ ในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการคลังระดับชำนาญการและปฏิบัติการ เศรษฐกรระดับชำนาญการและปฏิบัติการ และนักจัดการ จำนวน 30 คน ณ ห้องอบรม อาคาร สวทช.โยธี เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรมฯ สำหรับการนำเสนองานให้เป็นมืออาชีพ ตลอดจนการทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะใช้งานโปรแกรมฯ ให้สมบูรณ์แบบและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor 2015 รุ่นที่4

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Read more...

เรียน เข้าใจ สร้าง Application ด้วย Business Process Management (BPM) Software

           หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ(Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ซึ่งจะช่วยทำให้การออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรคล่องตัวขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง ด้วยการใช้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software นำทีมวิทยากรมืออาชีพ โดย ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ และ อ.อุไรวรรณ บัวตูม อบรมระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป