• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ดูแลระบบ BIG DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

         เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ดูแลระบบ BIG DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (MASTERING BIG DATA ADMINISTRATOR AND ANALYTIC: BDA)” ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ICCRU LAB เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี BIG DATA เรียนรู้โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ HADOOP และสามารถติดตั้งระบบ HADOOP ได้ เข้าใจ Service ต่างๆ ในระบบ HADOOP และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้งาน Cloudera Manager ได้

 

Read more...

NSTDA Academy จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)”

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

         หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องข้อกำหนดต่างๆ การตรวจสอบการติดตั้งระบบและการทำงานของระบบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี  เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Best Practices) ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ กับผู้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสบการณ์จริง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE)" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-24 มิถุนายน 2559 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งยกระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA สำหรับผู้บริหาร

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA สำหรับผู้บริหาร (USING BIG DATA TECHNOLOGY FOR EXECUTIVE: BDX)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ICCRU LAB เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี BIG DATA อย่างรวดเร็วผ่านการใช้งาน Cloudera ได้เห็นภาพการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการนำไปใช้กับโจทย์ต่างๆ และเห็นศักยภาพของการประมวลผลข้อมูลขนาดพันล้านเรคคอร์ดจากเทคโนโลยี BIG DATA

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation รุ่นที่ 2

          "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท"... นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน    
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ "Thailand Tech Startup Association" โดย คุณ ไผท ผดุงถิ่น จาก บิลค์ เอเชีย จำกัด นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ จาก"Health@Home" และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ จาก"Freshket" อบรมระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP2)

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP2) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 25 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติชั้นนำของประเทศ และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการการพิมพ์สามมิติ คือ Fab Café ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

Read more...

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปแบบของโปสเตอร์

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3
“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน

 

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของโปสเตอร์

     I. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของโปสเตอร์ เนื่องจากพื้นที่การจัดงานค่อนข้างจำกัด และไม่มีบอร์ดสำหรับการติดโปสเตอร์ จึงขอให้ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จัดทำเป็น โปสเตอร์สำเร็จรูปแบบขาตั้ง X-Stand  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร

    โปสเตอร์จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน บทคัดย่อ คำนำ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ วิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์ผลสรุปผล และเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ ตามประกาศเดิม ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร ขอปรับเป็นโปสเตอร์สำเร็จรูปแบบขาตั้ง X-Stand  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร

     II. สำหรับผู้ที่ส่งรายละเอียด "บทคัดย่อ" ไม่ครบถ้วน

    จากการตรวจสอบบทคัดย่อ พบว่าส่วนใหญ่ขาดการใส่ต้นสังกัดของคณะผู้วิจัย หรือบางท่านส่งมาเฉพาะภาษาอังกฤษขาดภาษาไทย หรือบางท่านส่งมาเฉพาะภาษาไทยแต่ขาดภาษาอังกฤษ จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบบทคัดย่อของท่าน หากท่านใดพบว่า บทคัดย่อของท่านยังขาดต้นสังกัดของคณะผู้วิจัย หรือยังขาดเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรุณาส่งไฟล์ที่แก้ไขมาด่วน

    กรุณาตรวจสอบและส่ง "ไฟล์บทคัดย่อ" ที่ได้ปรับแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 2559  หากท่านไม่แก้ไขไฟล์บทคัดย่อของท่าน ทางคณะผู้จัดทำบทคัดย่อจะถือว่าท่านยินยอมให้การตีพิมพ์บทคัดย่อของท่านโดยขาดสังกัด หรือขาดภาษาใดภาษาหนึ่ง

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป