• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (GIM3) ศึกษาดูงานในประเทศ

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)" ศึกษาดูงาน Green Data Center ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Green Data Center ที่จัดว่ามีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็น Government Cloud ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐ

 

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตร Green for Executives รุ่นที่ 3 (G4X3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน

        เมื่อวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช.  (NSTDA Academy) สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3) ศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน ได้แก่ 1) City of Copenhagen ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable City 2) Amager Resource Center ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy and Waste Management 3) Samsø Energy Academy ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy 4) Ericsson, Stockholm ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green ICT and Innovation 5) Stockholm Public Transport & Biogas Buses ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green Transportation โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 22 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน “The Middle Way to Go Green” เขียวได้ไม่สุดโต่ง

        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดอบรมหลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน “The Middle Way to Go Green” เขียวได้ไม่สุดโต่ง ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและรู้แนวปฏิบัติวิถีสีเขียวแบบไม่สุดโต่งจากมุมมองแบบ 360 องศา ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมด้านวิชาการและตัวอย่างปฏิบัติที่ win-win-win (คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม) กันทุกฝ่าย เน้นการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในสำนักงานอย่างมีความสุข

        การอบรมนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรสีเขียวให้กับองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรสีเขียว โดยจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนขององค์กร/สังคม ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์องค์กร/สังคมสีเขียวได้อย่างสบายใจ

 

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในประเทศ

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ Green Data Center พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ Data Center ที่มีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จาก Thailand ICT excellence Award 2013 และระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช.

Read more...

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
NSTDA Academy จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology)”

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology)” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

        หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทราบถึงวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้งในด้านของการเตรียมการ การวางแผน การลงทุน การวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์หรือการดำเนินการต่างๆ เพื่อยังคงความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในทุกภูมิภาคของโลก  

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (GIM3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม -  1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารไอซีทีที่เข้าร่วมฝึกอบรม ”หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)” ศึกษาดูงานด้าน Green ICT ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในการเข้าศึกษาดูงาน ได้แก่ 1) School of Business Information Technology, RMIT 2) Melbourne Water Green Data Center 3) The Cloud Computing and Distributed System (CLOUDS) Laboratory, University of Melbourne และ 4) HP Melbourne

        หัวข้อหลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แก่ Green ICT and ICT for Green (RMIT), Green Data Center (Water Melbourne), Cloud Computing Services and Practices (CLOUDS Lab) และ e-Waste Management (HP)

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป