• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor 2015 รุ่นที่4

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Read more...

เรียน เข้าใจ สร้าง Application ด้วย Business Process Management (BPM) Software

           หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ(Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ซึ่งจะช่วยทำให้การออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรคล่องตัวขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง ด้วยการใช้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software นำทีมวิทยากรมืออาชีพ โดย ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ และ อ.อุไรวรรณ บัวตูม อบรมระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร ERP for Managers: เทคนิคการบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้คุ้มค่าเงินลงทุน

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตร ERP for Managers: เทคนิคการบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้คุ้มค่าเงินลงทุน" ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี ERP มาใช้ ปัจจัยการเลือกเทคโนโลยี ERP ที่เหมาะสม การวางแผนการและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้ง ERP เพื่อบูรณาการระบบการทำงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา NSTDA Academy ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย
          โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวเปิดงาน ในการจัดอบรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการสื่อสารผ่านสื่อ infographic ที่ทำเรื่องยากๆให้เป็นเข้าใจง่ายและรวดเร็ว

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP)

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP) ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 24 ท่าน
          การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติชั้นนำของประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการการพิมพ์สามมิติ คือ  Fab Café ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM)

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ”การจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM)” ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน
          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Datacenter) เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ (Components) และระบบต่างๆ (Systems) ที่สำคัญของศูนย์ข้อมูล และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานที่มีการออกแบบและจัดการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation

          "Ten Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy" เป็นหลักสูตรอบรมล่าสุดจาก NSTDA Academy อีกกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ คุณ ไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (ผู้ก่อตั้ง Builk.com) คุณ Tong W. Ratanapan จาก "flipped" และ คุณ Max Thera Siricharoen จาก "golfdigg" อบรมระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป