• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) และนำคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้าน Data Center ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

        สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและระบบพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล มาตราฐานและการรับรองมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Certification) ปัจจัยและกลยุทธ์ในการลงทุนศูนย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง เช่าหรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) รวมถึงการประมาณต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของระบบศูนย์ข้อมูล และการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำ ซึ่งมีการฝึกอบรมในประเทศจำนวน 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านกลยุทธ์การลงทุนในศูนย์ข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 17 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 2: ADS2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

          Data Science เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพื่อให้เกิด

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6

         เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6 (Carbon Footprint for Organization: CFO6) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี และคุณมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. โดยให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมและศึกษาดูงาน “การประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย”(The Powder Metallurgy)

          เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร“การประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย”(The Powder Metallurgy) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลหะผง เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ได้รับความสนใจ และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะที่ประหยัดเวลาและวัตถุดิบ แบบใกล้รูปร่างสุดท้าย (Near net shape) ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) และ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดอบรมหลักสูตรBasic/Advanced Engineering for Automotive Course 2016

        เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. โดยความร่วมมือกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) และฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ได้จัดอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2016 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านการวิจัยเพื่อออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางทิศทางของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบ เครื่องยนต์ โครงสร้าง ตัวถัง และชิ้นส่วนต่างๆ  รวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยการควบคุมและออกแบบเพื่อลดเสียง  และการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ ตลอดจนเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นกับวิศวกร ช่างเทคนิค อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นพิเศษ

          เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมือาชีพ รุ่นพิเศษ "คิดและ สร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

          โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค Creative และ ภาค Design ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก...

Read more...

NSTDA Academy จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร "การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)"

       เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร "การประเมิน คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน
       การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี และคุณมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) หรือ อบก. เพื่อสร้างบุคลากรที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตให้ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและสร้างโอกาสในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป