• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในประเทศ

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ Green Data Center พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ Data Center ที่มีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จาก Thailand ICT excellence Award 2013 และระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช.

Read more...

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
NSTDA Academy จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology)”

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology)” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

        หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทราบถึงวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้งในด้านของการเตรียมการ การวางแผน การลงทุน การวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์หรือการดำเนินการต่างๆ เพื่อยังคงความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในทุกภูมิภาคของโลก  

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (GIM3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม -  1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารไอซีทีที่เข้าร่วมฝึกอบรม ”หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)” ศึกษาดูงานด้าน Green ICT ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในการเข้าศึกษาดูงาน ได้แก่ 1) School of Business Information Technology, RMIT 2) Melbourne Water Green Data Center 3) The Cloud Computing and Distributed System (CLOUDS) Laboratory, University of Melbourne และ 4) HP Melbourne

        หัวข้อหลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แก่ Green ICT and ICT for Green (RMIT), Green Data Center (Water Melbourne), Cloud Computing Services and Practices (CLOUDS Lab) และ e-Waste Management (HP)

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ITM5) ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

          เมื่อวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงนำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล และเกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้านไอซีที และมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายงานไอซีทีในอนาคต

          ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ได้แก่ Jeju Energy Corporation, Smart Grid Information Center, National Information Society Agency (NIA), Korea Internet & Security Agency (KISA)

Read more...

NSTDA Academy จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 5 (NIT5)

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 5 (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT5)" ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2557 (อบรมทุกวันพุธ) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          หลักสูตร NIT5 มุ่งเน้นสร้างผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์ไอซีที ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง รวมถึงยกระดับความเข้าใจในการพัฒนาด้านกรีนไอซีที/นวัตกรรมทั้งในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

Read more...

NSTDA Academy เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 ( ITM5)

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2557 นี้

          หลักสูตร ITM5 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง ฝึกปฎิบัติการภายใต้โจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจ รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการและกรณีศึกษา การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน 

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป