• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3" พร้อมมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วยผู้บริหารสายงานไอซีทีหรือเทียบเท่ารวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3)

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3) พร้อมมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง Alpha โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานในประเทศ

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารระดับสูง "หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3)" ศึกษาดูงาน “Eco Dealership Outlet” ของบริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอาคารเขียวแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระดับทองจากมูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทย ภายใต้นโยบาย Eco Dealership Outlet ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานและการบริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงาน (Economy) และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Integrated CSR Across Value Chain) ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณป้อมเพ็ชร สาริบุตร กรรมการผู้จัดการ และคุณยศศักดิ์ สาริบุตร ประธานที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด

 

NSTDA Academy จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ITM5)

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตร ITM5 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง

Read more...

สวทช. ผนึกความร่วมมือกับ NIA สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาหลักสูตร และวิชาการ เน้นโปรแกรมแลกเปลี่ยนการฝึกอบรม ดูงานเชิงเทคนิค การวิจัย รวมถึงทุนฝึกอบรมระหว่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและนวัตกรรมบริการเพื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย เพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมองค์กรในการแข่งขันระดับสากล โดยการประยุกต์ใช้ไอซีที และนำนวัตกรรมบริการมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ ดร. คิม คียอง ซ๊อป Vice-President, National Information Society Agency (NIA) ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าว

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (GIM3) ศึกษาดูงานในประเทศ

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)" ศึกษาดูงาน Green Data Center ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Green Data Center ที่จัดว่ามีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็น Government Cloud ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐ

 

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตร Green for Executives รุ่นที่ 3 (G4X3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน

        เมื่อวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช.  (NSTDA Academy) สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3) ศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน ได้แก่ 1) City of Copenhagen ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable City 2) Amager Resource Center ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy and Waste Management 3) Samsø Energy Academy ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy 4) Ericsson, Stockholm ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green ICT and Innovation 5) Stockholm Public Transport & Biogas Buses ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green Transportation โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 22 ท่าน

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป