• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) และระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และบังคลาเทศ สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 26 แห่ง สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ. ระหว่างวันที่ 4, 7-8 เมษายน 2559 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558

       สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. มีการบรรยายหัวข้อ“ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” โดย คุณพีระศักดิ์  วังโสม, คุณกิตติพงษ์  โยทัยเที่ยง ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น เวลา 10.25 น. ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.] และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2558 และผู้มีเกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/   

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) ให้กับพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 จำนวน 50 คน จัด ณ ห้องประชุม Customer Focused (โรงอาหาร ชั้น 2) อาคารบริหาร 1 กสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport
Examination (IP) ให้กับพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 จำนวน 50 คน จัด ณ
ห้องประชุม Customer Focused (โรงอาหาร ชั้น 2) อาคารบริหาร 1 กสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport
Examination (IP) ให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 9-10,14 มีนาคม 2559 จำนวน 50 คน จัด
ณ ห้อง Auditorium อาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางนา-บางปะกง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 2 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM2)

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 2 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM2)” ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน
         การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Datacenter) เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ (Components) และระบบต่างๆ (Systems) ที่สำคัญของศูนย์ข้อมูล และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานที่มีการออกแบบและจัดการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)  จำกัด

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป