• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Service Innovation Masterclass 2017

          NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Service Innovation Masterclass 2017" ระหว่างวันที่ 15-16, 21-23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...      
          สำหรับองค์กรที่กำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ เพื่อจะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น "Service Innovation" เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงานของลูกค้า ให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด มุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practices) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0 รุ่นที่ 3

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0 รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติสากล ITIL สำหรับการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ โดยเป็นหลักสูตรเดียวที่เน้นการฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากถึง 5 Workshop ตามโดเมนหลักของ ITIL ได้แก่ Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations และ Continual Service Improvement รวมถึงการติดตั้ง และใช้งาน ITIL Tools บนระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจำลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใช้งานจริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้ 8 ขั้นตอนในการนำกรอบแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปใช้งานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)

สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
NSTDA 5.0: Building Thailand Towards Sufficiency Economy
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี


           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 2 (Printed Electronics Technology)

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 2 (Printed Electronics Technology: PET2)" ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และมีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

          การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ ให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2017-1

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 12

     เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมือาชีพ รุ่นที่ 12 "คิดและ สร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

          โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค Creative และ ภาค Design

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB2)" ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบรด์และการทำตลาดในยุคดิจิทัล ที่จัดเต็มด้วยตัวอย่างและกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อให้เข้าใจการใช้งานจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ. บังอร สุวรรณมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ การวางกลยุทธ์การตลาด และการทำตลาดออนไลน์ Managing Director & Founder ของบริษัท Hummingbirds Research and Marketing Consultant เป็นวิทยากรในหลักสูตร

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) และนำคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้าน Data Center ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

        สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและระบบพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล มาตราฐานและการรับรองมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Certification) ปัจจัยและกลยุทธ์ในการลงทุนศูนย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง เช่าหรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) รวมถึงการประมาณต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของระบบศูนย์ข้อมูล และการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำ ซึ่งมีการฝึกอบรมในประเทศจำนวน 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านกลยุทธ์การลงทุนในศูนย์ข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 17 ท่าน

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป