การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ: orchid

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ”

 

หลักการและเหตุผล

          กล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีมูลค่าในการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สามารถปลูกเลี้ยงได้ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่และผลิตแบบครบวงจร เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริม ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ เนื่องมาจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่จะนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกล้วยไม้ โดยผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากเครือข่ายนักวิจัยและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่มีความสนใจให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมนำไปพัฒนาการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ ให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

          บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยเทคนิคพื้นฐานการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ ทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตลอดจนถึงการต่อยอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

         จุดเด่นของหลักสูตร ผู้อบรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ ปฏิบัติการจริง และฝึกเทคนิคจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรแบบครบวงจร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่มีความใหม่และทันสมัยในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร นอกจากนี้จะได้เรียนรู้และทบทวนบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning)

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ ให้กับผู้ที่สนใจมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง
          2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเทคนิคความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพต่อไป
          3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สวทช. เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการจ้างวิจัย หรือร่วมวิจัยกับภาคเอกชนในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          2. การเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพร้อมนำไปพัฒนาการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต
          4. ผู้ประกอบการรู้จัก สวทช. มากขึ้น และเกิดความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปสู่การจ้างวิจัย หรือร่วมวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ได้

ระยะเวลาในการสัมมนา

          วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

จัดโดย

          • บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
          • สถาบันวิทยาการ สวทช.
          • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
             ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตร

          หัวข้อบรรยาย
          1. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
          2. การจัดห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ
          3. การเตรียมอุปกรณ์และวิธีการเตรียมอาหาร
          4. เทคนิคการเลือกส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้เพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด
          5. การพัฒนาการของเนื้อเยื่อกล้วยไม้ระยะต่างๆ
          6. การผสมพันธุ์กล้วยไม้
          7. การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

           การปฏิบัติการ
          1. ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการเตรียมอาหาร
          2. ปฏิบัติการเตรียม และฟอกชิ้นส่วนที่นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          3. ปฏิบัติการเพาะเมล็ดกล้วยไม้
          4. ปฏิบัติการย้ายเนื้อเยื่อระยะต่างๆ
          5. ปฏิบัติการผสมพันธุ์กล้วยไม้
          6. ปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          7. ทัศนศึกษาเรือนปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร

วิทยากรประจำหลักสูตร

          อ.เรณู เอี่ยมธนาภรณ์
               บริษัท อาร์ ออร์คิด
               วิทยากรอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2545-ปัจจุบัน)
               วิทยากรอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ โครงการต้นกล้าอาชีพ
               โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปี 2550-2551)
          ดร. ธราธร  ทีรฆฐิติ
               นักวิจัย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ   สวทช.
          ดร. อรนุช  ลีลาพร
               นักวิจัย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ   สวทช.

การลงทะเบียน

          • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/nsa/login.php
          • กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

ค่าลงทะเบียน

          • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (รวม vat 7%)
          • กรุณาชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555
          • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม และทัศนศึกษาแล้ว
          • สวทช. เป็นองค์กรของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
          • สวทช. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 311 (รัชราพร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 
สถานที่พัก